Stichting 2Bsafe

Stichting 2Bsafe stimuleert de veiligheid en zelfredzaamheid van mensen en organisaties. Hierbij besteedt 2Bsafe speciale aandacht aan het onderwerp ‘verminderde zelfredzaamheid‘.

2Bsafe doet dit op een praktische wijze door:

  • het bieden van een platform;
  • kennis, kunde en ervaringen te delen;
  • het stimuleren en zelf ontwikkelen van nieuwe oplossingen.

2Bsafe is de ‘erfopvolger’ van de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving die per 1 april 2011 opgehouden is te bestaan. De werkzaamheden zijn daarmee niet zonder meer beëindigd.

2Bsafe biedt een platform voor diverse partijen waar kennis en kunde die er reeds is, ontsloten kan worden, en stimuleert daarbij het zelf ontwikkelen van nieuwe oplossingen.

Stichting 2Bsafe is klein en praktisch ingesteld. Zij voert zelf geen werkzaamheden uit anders dan het voeren van een bureaufunctie. De inhoudelijke uitvoering van werkzaamheden vindt altijd door derden plaats. 2Bsafe heeft frequent contact met alle partijen die op het terrein van veiligheid in Nederland een rol spelen. Dat wil zeggen, koepelorganisaties voor de hulpdiensten, de zorg, onderzoeksorganisaties, het veiligheidsberaad en diverse departementen.

Expertgroepen

Stichting 2Bsafe participeert in de volgende expertgroepen:

at-kruis(1)Stichting 2Bsafe is partnerorganisatie van AllesToegankelijk. AllesToegankelijk is een project dat door twee ministeries (VWS en EZ) is gestart. In AllesToegankelijk werken de koepelorganisaties vanuit het bedrijfsleven en de koepels voor mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten.

Op de website van AllesToegankelijk is praktische informatie te vinden waarmee ondernemers hun toegankelijkheid kunnen verbeteren: tips, checklists en voorbeelden van en voor ondernemers.

Rijksoverheid-logo-kleinStichting 2Bsafe is lid van de landelijke expertgroep Zelfredzaamheid. Deze expertgroep adviseert en ondersteunt het ministerie van Veiligheid & Justitie bij het onderwerp ‘zelfredzaamheid‘.

 

 

resilience-kleinStichting 2Bsafe participeert in het Kennis- en Expertisenetwerk Resilience.

Het Kennis- en Expertisenetwerk Resilience is ontstaan uit een initiatief van TNONIFVHKVStichting Impact, VU/Crisislab en Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving (nu 2Bsafe). Deze organisaties vonden elkaar in de overtuiging dat er de afgelopen jaren vele verschillende onderzoeken, pilots en andere initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid zijn geweest, maar dat de effecten hiervan niet goed zichtbaar en bruikbaar zijn. De resultaten zijn versnipperd en in veel gevallen slecht toegankelijk. Deelnemers aan het Kennis- en Expertisenetwerk zijn allemaal min of meer betrokken geweest bij de pilots of bij andere projecten op het terrein van zelfredzaamheid.

De hoofddoestelling van ‘Resilience’ is: Het valideren, ontsluiten en verspreiden van kennis en expertise over het onderwerp zelfredzaamheid.

Het Kennis- en Expertisenetwerk zal fysiek ingericht worden bij Infopunt Veiligheid van het NIFV in de vorm van een website met bijbehorende virtuele kantoren en mogelijkheden tot het interactief uitwisselen en delen van informatie. De website heeft een eigen gezicht, dat niet gerelateerd is aan het NIFV of één van de andere partners.

nvbr-kleinStichting 2Bsafe participeert in de expertgroep Brandveilig Leven. Dit is een project van het NVBR vanuit de koers die de NVBR heeft ingezet met ‘de strategische reis‘. In dit project staat ‘Community safety’ centraal.

De laatste jaren is de trend van de terugtredende overheid ingezet: steeds minder regelgeving, voornamelijk uit oogpunt van lastenverlichting. Zo komt ook de verantwoordelijkheid voor veiligheid duidelijker bij de burger te liggen.

De burger moet zich echter wel bewust worden van deze verantwoordelijkheid. ‘Community safety’ vergroot de bewustwording bij burgers. Het is een paraplu waaronder alle activiteiten vallen om het veiligheidsbewustzijn en daarmee de brandveiligheid in de leefomgeving te verhogen. De brandweer is de specialist voor brandveiligheid en ‘een sterk merk’ om een ingang te krijgen richting burgers.

(bron: NVBR)


Projecten

Stichting 2Bsafe heeft de onderstaande projecten gerealiseerd.

vru-game-kleinVeiligheidsregio Utrecht heeft samen met Stichting 2Bsafe en Niveo de Serious Game Zorgcontinuïteit ontwikkeld waarmee de speler met behulp van verschillende scenario’s kan leren hoe je kunt handelen in geval van een calamiteit in een zorginstelling én de juiste zorg kunt blijven verlenen.

 

scape-kleinScape is een serious game waarin de speler leert om te gaan met verminderd zelfredzame mensen in een crisissituatie.

 

 

wikivarium-kleinWIKIvarium is hét digitale kenniscentrum voor veiligheid en zelfredzaamheid. Op WIKIvarium kunt u informatie vinden, maar ook kennis en ervaringen delen.

 

 

pva-kleinWat kan ik doen om mijn eigen veiligheid te verbeteren? En wat als ik een beperking heb? En wat moet ik doen in een noodsituatie? De nieuwe gratis smartphone-app ‘Persoonlijk VeiligheidsAdvies’: geeft je antwoord op deze vragen!

 


Smartphone-app: Persoonlijk VeiligheidsAdvies

Wat kan ik doen om mijn eigen veiligheid te verbeteren? En wat als ik een beperking heb? En wat moet ik doen in een noodsituatie? De nieuwe gratis smartphone-app ‘Persoonlijk VeiligheidsAdvies’: geeft je antwoord op deze vragen!

Eigenschappen:

  • Op basis van een aantal vragen geeft deze app je een aantal adviezen die zijn toegspitst op jouw persoonlijke situatie
  • Specifieke adviezen voor verschillende beperkingen
  • Maak meerdere profielen aan voor familieleden of vrienden
  • Mail jouw persoonlijk veiligheidsadvies naar een e-mailadres

De app is beschikbaar voor:

De app Persoonlijk VeiligheidsAdvies is door 2Bsafe gerealiseerd in samenwerking met het Nederlands Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het project AllesToegankelijk. Deze ontwikkeling is in gang gezet door Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving (beëindigd op 1 april 2011).